•  
  •  
 

Article Title

Baraj gölü su kotunun Landsat 8 uydu görüntüleri kullanılarak tahmin edilmesi

Abstract

Artan dünya nüfusu ve küresel iklim değişikliği, suya olan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmakta; içme suyu, sulama suyu ve kullanma suyu kaynaklarının korunması ve kontrol edilmesi için yeni yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, rezervuar yüzey alanlarının ve rezervuar su kotlarının belirlenmesinde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılma olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, Seyhan Havzasında bulunan Seyhan, Çatalan, Nergizlik baraj gölleri ile Ceyhan Havzasında yer alan Kozan ve Mehmetli (Kesiksuyu) baraj göllerinde yürütülmüştür. Landsat 8 uydusuna ait görüntülere Modifiye Edilmiş Normalize Fark Su İndeksi (MNDWI-Modified Normalized Difference Water Index) indeksi uygulanmış ve bu indeksten yararlanılarak baraj göllerinin yüzey alanı hesaplanmıştır. Hesaplanan alanlar kullanılarak, baraj göllerine ait kot-alan cetvellerinden göl kotları tahmin (GKhesap) edilmiştir. Uydu görüntülerinin çekildiği tarihlerdeki gerçek rezervuar su kotları (GKölçü), Göl Gözlem İstasyonları (GGİ) kayıtlarından elde edilmiştir. GKhesap ile (GKölçü) arasında, yüksek korelasyon bulunmuştur. Ölçülen ve hesaplanan rezervuar su kotları arasındaki hatalar, rezervuar yüzey alanı ile ters ilişkili bulunmuştur. Ortalama hatalar Seyhan baraj gölünde 0.33 m, Çatalan baraj gölünde 0.31 m, Kozan baraj gölünde 1.21 m, Mehmetli (Kesiksuyu) baraj gölünde 1.11 m ve Nergizlik baraj gölünde 1.51 m hesaplanmıştır. Rezervuar alanı büyüdükçe, hatalar azalmıştır. Özellikle ulaşım, topoğrafya ve iletişim gibi sebeplerden dolayı GGİ’nin işletilmesinin zor olduğu baraj ve göletlerdeki su kotlarının tahmin edilmesinde, Landsat 8 uydu görüntülerinden yararlanılabileceği sonucunu varılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453672

Share

COinS