•  
  •  
 

Article Title

Ca- Fe- Si granatlarda raman spektroskopi uygulaması, mineralojik ve jeokimyasal özellikleri

Abstract

Raman spektroskopi tekniği bir kayaç veya mineral örneğinin belirlenmesi için kullanılan bir yöntem olmakla beraber, mineral gruplarındaki minerallerin türü, kapanım mineralleri, minerallerin kristal yapıları ve kristal enerjisinden sıcaklık değişiminin belirlenmesi içinde kullanılır. Granat grubu minerallerin raman spektralarından, granat türü, raman pik değeri ve değişiminden, bağ enerjisi, katyon hareketliliği, kristal içi deformasyonu,..vb gibi birçok veri elde edilir. The working area is located in the skarn zones between the re-crystallized lime stones of the Malatya Metamorphic rocks (Permo-Triassic) and tonalities of the Polat Granitoid (Upper Cretaceous) based Malatya- Polatlı county in the northeast of Eastern Turkey. Malatya metamorfitlerindeki granatların EMPA bileşimi, Andradit43.95-45.06 Grossular 22.32-23.08 Pirop21.41-23.58 olup, granat türü andradittir. Bazı granatlarda gözlenen renk değişimi bileşimsel zonlanmayı karakterize etmektedir. Bu granatlarda, andraditle Grossulare geçişler görülmektedir. Bileşimsel zonlanma, granodiyorit/diyoritik ana kütleden, karbonatlı yan kayaç arasında ve magmatik kütlenin sokulumu esnasında gelişen granatları işaret eder. Dokanak zonunda gelişen metazomatizma sırasında, akışkandaki Al, Fe, Si, karbonat kayaçlardaki Kalsiyumlu akışkanlarla reaksiyona girerek, andradit granatları oluşturur. Raman pik verileri, mineralojik veriler ve kimyasal bileşim birbiriyle uyumludur ve tipik andradit granat özelliği göstermektedir. Andradit granatlarda kapanım olarak; CO2, halit, silvin ve hidroksil iyonunun belirlenmiş olması ve OH absorpsiyonunu gösteren raman pik değeri, granatların metasomatizmasında açığa çıkan akışkanların çeşitliliğini gösterir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452923

Share

COinS