•  
  •  
 

Article Title

Bir bütün olarak iş sağlığı güvenliği ve yapı denetim mevzuatı: Yapı denetim görevlilerinin kamu inşaatlarında iş sağlığı güvenliği denetimine etkileri

Abstract

2001-2012 yılları arasında kamu ihale sistemini, yapı denetim mevzuatını ve çalışma hayatının düzenlenmesini kapsayan köklü değişiklikler yapılmıştır. O dönemde gündemde Avrupa Birliği (AB) giriş sürecinin de itkisiyle, AB normlarına uygun sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları ve etkin denetim mekanizmaları oluşturmak suretiyle, inşaat sektöründe can ve mal güvenliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; imar planlarına, standartlara, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapım aşamasında etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulmasına ve iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin ana hedefi, iş güvenliği performansını geliştirmek ve iş aktivitelerinin daha sağlıklı ve kazasız olarak sürdürülmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, 4857 sayılı İş Yasası ve 6331 sayılı İSG Kanunu’nda inşaat sektörünün de içinde bulunduğu tüm sektörlerde iş kazalarını ve kazalara bağlı kayıpları en aza indirmek üzere düzenlemeler bulunmaktadır. Diğer yandan, 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu temel olarak sağlam, kaliteli ve sağlıklı yapılar üretilmesini hedeflemektedir. Bu çalışmada, iki grup yasanın İSG açısından bütünleşik bir incelemesi yapılmıştır. Bu kapsamda kamu sektöründe sahada görevli teknik personelin konuya yaklaşımını ölçmek üzere bir anket çalışması düzenlenmiştir Çalışma ile devletin üst işveren sıfatıyla yüklenicinin denetim sorumluluğunu paylaşmasının ve yetki ve sorumluluk sınırları çizilmiş kontrol teşkilatının İSG denetiminde görevlendirilmesinin, kamuda inşaat sektöründeki iş kazalarını önemli ölçüde azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumf/issue/33629/405195

Share

COinS