•  
  •  
 

Article Title

İnşaat mühendislerini ve mimarları demotive eden kriterler

Abstract

İnşaat sektöründe mimar ve mühendisler, projelerin etkin bir şekilde yönetilmesinde ve proje sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasında çok önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle projelerin başarısı ve verimi büyük ölçüde mimar ve inşaat mühendislerinin çalışma performansına bağlıdır. Diğer yandan mimar ve inşaat mühendisleri sektörde çalışma performanslarını olumsuz yönde etkileyen ve kendilerini demotive eden problemlerle sıklıkla karşılaşmaktadırlar. Motivasyon, verimliliği etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. İnşaat sektöründeki insan kaynağının varlığı sektörde motivasyonu önemli kılmakla birlikte çalışanların amaçlarına ulaşması sürecinde kendilerinde tatminsizlik ve memnuniyetsizlik yaratan durumların mevcudiyetinden ortaya çıkan “demotivasyonu” da önemli bir kavram haline getirmektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada Türk inşaat sektöründe çalışan mimar ve inşaat mühendislerini demotive eden kriterlerin belirlenmesi ve belirlenen kriterlerin çalışanları hangi düzeyde etkilediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, yapılan kapsamlı literatür araştırması sonucunda mimar ve inşaat mühendislerini etkileyebilecek 69 demotivasyon kriteri belirlenerek hazırlanan anket ile ülke genelindeki 96 mimar ve 127 inşaat mühendisinden veri toplanmıştır. Toplanan verilere çeşitli istatistiksel analizler uygulanarak mimar ve inşaat mühendislerini demotive eden kriterin önem sıralaması yapılmış ve demotivasyon kriterleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302864

Share

COinS